Hopeful Baptist Church

289 SE Hopeful Drive Lake City, FL 32025