Bethlehem Baptist Church

2115 SE State Road 100, Lake City, FL